Musicoteràpia

A través de la música explorem nous canals de comunicació

Què és la musicoteràpia?

La musicoteràpia és una disciplina lligada al camp de la salut que utilitza la música i activitats musicals per tractar necessitats físiques, emocionals, cognitives i socials.

Fins ara s’ha pogut veure que la comunicació merament verbal no és suficient per mostrar i expressar les emocions i sentiments que ens porten a un punt de benestar i salut, per la qual cosa la música és un instrument amb un gran potencial per ser usat com a mitjà de comunicació, ja que aquesta pot despertar, evocar, provocar, reforçar i desenvolupar qualsevol emoció o sentiment humà.

L’ús interactiu de la música dins d’una relació terapèutica és un aspecte central de la musicoteràpia, ja sigui en contextos individuals o grupals i sovint implica música improvisada o semiestructurada fent interaccions mitjançant diversos instruments i la veu.

La música provoca en l’ésser humà diferents reaccions, algunes de les quals són plausibles i el musicoterapeuta les té en compte a l’hora de dissenyar les seves sessions. Els efectes que té són fisiològics i bioquímics, psicosocials, efectes cognitius intel.lectuals i efectes espirituals i trascendentals.

Les sessions de musicoteràpia de manera continuada influeixen sobre l’estat d’ànim i les emocions, sobre la consciència corporal i la motivació per comunicar-se. Dins un espai lúdic i segur, es procuren a les persones participants sensacions i experiències que participen en el desenvolupament i maduració dels seus processos.

La World Federation of Musictherapy defineix la musicoteràpia com a:

“L’ús professional de la música i els seus elements (so, melodia, harmonia i ritme) com a forma d’intervenció en l’entorn mèdic, educatiu i de la vida quotidiana amb individus, grups, famílies o comunitats que busquen optimitzar la seva qualitat de vida i millorar la seva salut i benestar físic, social, comunicatiu, emocional, intel·lectual i espiritual. La recerca, pràctica, educació i la formació clínica es basen en els estàndards professionals conforme als contextos culturals, socials i polítics.”

La musicoteràpia pot ajudar a trencar l’aïllament i proporcionar oportunitats per a la comunicació i la interacció no verbal. La resposta a la música és present des de l’inici de la vida, abans que es desenvolupi el llenguatge verbal, i continua fins al final.

La musicoteràpia centra els objectius en la cura de les persones – el desenvolupament del benestar i la personalitat.

El musicoterapeuta professional està format per sintonitzar i respondre musicalment als sons, ritmes, tons i gestos dels participants. A mesura que toca acompanya musicalment el moment per ajudar a recolzar, millorar o desenvolupar l’expressió musical. Això permet crear una experiència d’escolta i comprensió que proporciona un mitjà diferent per expressar i comunicar, alhora que permet desenvolupar la consciencia sobre un mateix i sobre els altres. El musicoterapeuta també ajuda a facilitar la reflexió verbal i pensar sobre la interacció musical, la qual cosa pot conduir a una major comprensió dels objectius sobre el que s’estigui treballant.

Com que la música és un llenguatge universal se’n poden beneficiar persones de totes les edats, amb diferents dificultats, malalties i necessitats. Des de nenes i nens amb dificultats d’aprenentatge, diversitat funcional i TEA. Persones adolescents, adultes i ancianes amb diferents necessitats en salut mental, alteracions en el desenvolupament i l’aprenentatge. Persones amb malaltia d’Alzheimer i altres demències, problemes d’abús de substàncies, lesions cerebrals, discapacitats físiques i dolor.

  • Desenvolupar la consciència interpersonal i les habilitats socials.

  • Establir una relació de confiança i de seguretat amb un ambient previsible.

  • Treballar aspectes psicomotrius com la propiocepció.

  • Ajudar a expressar, regular i gestionar millor les emocions.

  • Millorar l’autoestima i potenciar la creativitat.

  • Comunicació: la música proporciona un mitjà de comunicació no verbal enfront dificultats funcionals, cognitives i emocionals per verbalitzar pensaments, intencions i sentiments.

  • Relacions: davant dificultats per gestionar la relació amb un mateix i amb els altres la música pot proporcionar un espai relacional de confiança entre el pacient i el musicoterapeuta, en el que les interaccions, pensaments i sentiments es puguin treballar amb major flexibilitat.

  • Habilitats socials: Les tècniques musicals receptives i actives faciliten l’expressió i el compartir d’emocions i sentiments a la vegada que promouen la interacció i les habilitats socials.

Vols més informació?